Wczytywanie strony

Historia


DOWÓDZTWO 2 KORPUSU
KWATERMISTRZ
-------------------
L.dz. 1931/200/AG/Tj.

 

Mp. dnia 16.X.1944 r.

 

Krzyż Pamiątkowy M.Cassino
- przedstawienie wniosków.

 

A.

AKT USTANOWIENIA KRZYŻA PAMIĄTKOWEGO MONTE CASSINO

Podaję Rozkaz Naczelnego Wodza z dnia 26 lipca 1944 r. L.dz. 3504/Pers/44, jako akt ustanowienia KRZYŻA PAMIĄTKOWEGO MONTE CASSINO:

"Celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2 Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino - ustanawiam "KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO", dla wszystkich uczestników tych walk.

 

I.OPIS KRZYŻA.

1) Opis Krzyża:

 • Krzyż, kształtu krzyża św. Benedykta, stalowy, oksydowany.
 • Na Krzyżu napis: "MONTE CASSINO MAJ 1944".
 • Krzyż zawieszony na wstążce koloru terakota - błękit. (jak barwy Benedyktynów).

2) Krzyż Monte Cassino jest odznaką pamiątkową żołnierzy 2-go Korpusu i nie może być nadany jako odznaka honorowa.

Nosi się go w kolejności za odznaczeniami bojowymi i orderami państwowymi.

 

II. UPRAWNIENIA DO OTRZYMANIA KRZYŻA

1) Uprawnionymi do otrzymania Krzyża Monte Cassino są:

 1. wszyscy żołnierze 2 Korpusu, którzy brali czynny udział w walkach 2 Korpusu o Monte Cassino, Piedimonte, Passo Corno, w okresie od 12 maja 1944 do 31 maja 1944 r.,
 2. wszyscy żołnierze 2 Korpusu ranni na polu bitwy w okresie od 27 kwietnia 1944 do 11 maja 1944. Jako rannych na polu bitwy, należy uważać również rannych na skutek działań lotnictwa,
 3. personel 1., 161 (byłego 2) i 3 szpitala wojennego, czynny w wymienionych szpitalach wojennych, w okresie między 12 maja 1944 a 31 maja 1944 r.,
 4. jako odznaczenie pośmiertne należy nadać Krzyż Monte Cassino wszystkim żołnierzom 2 Korpusu, poległym na polu chwały, oraz zmarłym na skutek ran, odniesionych na polu bitwy w okresie między 27 kwietnia 1944 a 31 maja 1944 r.

2) Wykluczeni od otrzymania Krzyża Monte Cassino są żołnierze:

 1. którzy w okresie od 12 maja 1944 do 31 maja 1944 byli na dezercji lub samowolnym oddaleniu,
 2. którzy w okresie od 12 maja 1944 do 31 maja 1944 odbywali kary pozbawienia wolności na skutek prawomocnych wyroków sądowych, względnie kary aresztu, nałożone rozkazami dowódców przełożonych, względnie byli osadzeni w areszcie śledczym,
 3. których dowódcy uważają za niegodnych otrzymania Krzyża Monte Cassino na skutek ich zachowania się w okresie walk.

3) Czasowo wykluczeni są od otrzymania Krzyża Monte Cassino żołnierze:

 1. zaginieni w okresie od 27 kwietnia 1944, przy czym:
 • żołnierzom, którzy powrócą w przyszłości do służby czynnej, Krzyż Monte Cassino może być nadany dopiero po przeprowadzonym postępowaniu rehabilitacyjnym,
 • żołnierzom, którzy zostaną uznani za zmarłych, Krzyż Monte Cassino będzie mógł być nadany jako odznaczenie pośmiertne,
 1. przeciw którym toczą się dochodzenia sądowe lub honorowe - do czasu zakończenia sprawy.

4) Dowódca 2 Korpusu ustali listę jednostek, które brały udział w walkach o Monte Cassino i są uprawnione do otrzymania Krzyża Monte Cassino.

 

III. NADAWANIE KRZYŻA MONTE CASSINO

1) Uprawnionymi do nadawania Krzyża Monte Cassino są:

 1. Dowódcy W.J. (D.P, Bryg. Panc., Grupy Artylerii) dla jednostek bezpośrednio im podległych,
 2. Dowódca 2 Korpusu dla:
 • wszystkich jednostek pozadywizyjnych, 161 i 3 szpitala wojennego.

 

2) Wnioski na nadanie Krzyża Monte Cassino przedstawiają dowódcy (komendanci, kierownicy) wszystkich jednostek, w formie spisów imiennych, sporządzanych oddzielnie dla każdej kategorii żołnierzy, wymienionych w punktach II 1 a - d.

 1. Komendanci szpitali wojennych prócz wniosków na personel szpitali, przedstawiają również wykazy żołnierzy jak w pkcie II 1 - d, (zmarłych w szpitalach na skutek ran odniesionych na polu bitwy).
 2. Ponadto wszyscy dowódcy (komendanci, kierownicy) jednostek przedstawią dowódcom, uprawnionym do nadawania Krzyża Monte Cassino, wykazy żołnierzy, wykluczonych od otrzymania Krzyża Monte Cassino, sporządzone oddzielnie dla każdej z kategorii żołnierzy wymienionych w punktach II, 2 - a, b, c i II.3.

Wnioski odnośnie żołnierzy, uważanych za niegodnych otrzymania Krzyża Monte Cassino, mają być szczegółowo uzasadnione.

Dowódcy uprawnieni do nadawania Krzyża Monte Cassino rozpatrzą te listy i zatwierdzą, względnie nakażą przeprowadzenie dodatkowych dochodzeń.

3) Nadanie Krzyża Monte Cassino, powinno być ogłoszone w rozkazie dowódcy uprawnionego do nadawania.

Żołnierze odznaczeni Krzyżem Monte Cassino otrzymują numerowaną legitymację. Numer legitymacji, odpowiada numerowi Krzyża.

 

IV. UTRATA KRZYŻA MONTE CASSINO

1) Prawo do noszenia Krzyża Monte Cassino traci się w wypadkach w których ustawy przewidują utratę odznaczeń.

2) Krzyż Monte Cassino może być również odebrany żołnierzowi, który w czasie późniejszym działa na szkodę 2 Korpusu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Do czasu otrzymania odznak Krzyża - żołnierze mają prawo noszenia beretek Krzyża Monte Cassino.

2) Wszystkie akta odnoszące się do nadania Krzyża Monte Cassino, jak:

 • wnioski,
 • rozkazy o nadaniu,

 mają być przekazane do Dowództwa 2 Korpusu, które przekaże je jako jedna całość do Archiwum Wojska.

 

NACZELNY WóDZ

(-) SOSNKOWSKI Gen.Broni."

 

 

B.

ZARZĄDZENIA WYKONAWCZE.

 

1. W związku z powyższym Aktem Ustanowienia podaję wykaz oddziałów i jednostek, które brały udział w walkach o MONTE CASSINO:

Lp.

Nr. leg.
Krzyża

Jednostka
(oddział)

Dca uprawn.
do nadania

Wniosek
przygotuje

UWAGI :

1

2

3

4

5

6

1

 

3 Dywizja
Strzelców Karp.

Dca
3 D.S.K.

Oddz.Pers.
Dyw.

Wg 0 de B
z okresu
walk pod
Monte
Cassino

2

 

5 Kresowa
Dywizja Piechoty

Dca
5 K.D.P.

Oddz.Pers.
Dyw.

Wg 0 de B
z okresu
walk pod
Monte
Cassino

3

 

2 Brygada Panc.

Dca
2 Brygady Panc.

Oddz.Pers.

 

4

 

Grupa Art.Korpusu
- Dtwo Grupy Art.
- Sztab Zwal.Art.
- 7 P.A.K.
- 9 P.A.L.
- 10 P.A.C.
- 11 P.A.C.

Dca
Grupy Art.

Dtwo
Grupy Art.

 

5

 

Artyleria Korpusu
- Dtwo Art.Korp.
- 7 P.Art.Ppanc.
- 7 P.Art.Plot.L.
- 8 P.Art.Plot.C.
- 1 P.Pomiar.Art.

Dca
2 Korpusu

Dtwo
Art. Korpusu

 

6

 

Saperzy Korpusu
- Dtwo Sap.Korp.
- 10 Baon Saperów
- 10 Plut.Rozbr.
Bomb
- 10 Komp. Mostowa
- 301 Etap.Komp.
Saperów
- 304 Pluton
Sprzętu Mech.
- 306 Plut.Park.Sap.

Dca
2 Korpusu

Dtwo
Saperów
Korpusu

 

7

 

Wojska Łącz.Korp.
- Dtwo W.Łącz.Korp.
- 11 Baon Łączn.
- Druż. Kontroli
Ruchu Łączn.
- Plut. Łączn. Dcy
Art. Korpusu
- Plut. Łączn. Dcy
Grupy Art.
- Oddział Podsł.
- 11 Plut. Radio
Spec.
- 12 Plut. Inf.
- 386 Plut. Łączn.
- 389 Plut. Radio
Średni
- Park Łączności

Dca
2 Korpusu

Dtwo
Wojsk Łącz.
Korpusu

 

8

 

Pułk Ułanów Karp.

Dca
2 Korpusu

Dtwo Pułku

 

9

 

Samodz.Kompania
Commando

Dca
2 Korpusu

Dtwo Komp.

 

10

 

Dowództwo Korpusu
- I Rzut Dtwa Korp.
- II Rzut Dtwa Korp.
- Komp.Ochr.Dtwa
Korpusu
- Komp.Transp.
Dtwa Korpusu

Dca
2 Korpusu

Kmdt Kwat.Gł.
I Rzutu
II Rzutu

 

11

 

Żandarmeria Korp.
- Dtwo Żand.Korp.
- 1 Szwadro Żand.
- 1 Etap.Plut.Żand.
- 2 Etap.Plut.Żand.

Dca
2 Korpusu

Dtwo
Żand.Korp.

 

12

 

Służba Geogr.Korp.
- Szef Sł.Geogr.
- 12 Komp.Geogr.
- 312 Pol.Skł.Map

Dca
2 Korpusu

Szef
Sł.Geograf.

 

13

 

Sł. Zdrowia Korp.
a) Szef Sł.Zdr.Korp.
- 31 Komp.Sanit.
- 3 Sanit.Osr.Ewak.
- 5 Sanit.Osr.Ewak.
- 45 Czoł.Chirurg.
- 46 Czoł.Chirurg.
- 47 Czoł.Chirurg.
- 48 Czoł.Chirurg.
- 49 Czoł.Transfuz.
- 50 Czoł.Transfuz.
- Pol.Prac.Bakter.-
Chemiczna
- 32 Plut.Hig.Pol.
- 344 Pol.Skł.San.
- 34 Sekcja P.mal.
b) Szpitale Woj.
- 1 Szpital Woj.
- 161 Szpital Woj.
- 3 Szpital Woj.
- 162 Szpital Woj.

Dca
2 Korpusu

a) Szef Służby
Zdrowia Korp.

b) Komendan-
ci Szpitali

Oddzielne
listy dla
swego personelu,
oddzielnie dla
zmarłych w szpit.

14

 

Służba Zaop. I Tr.
Korpusu
a) Szef Sł. Zaop.
i Transp.
- Dtwo Oddz.Zaop.
i Transp.Korp.
- 21 Komp.Transp.
- 22 Komp.Transp.
- 23 Komp.Transp.
- 24 Komp.Transp.
- 61 Oddz.Zaop.
Art.Plot.
- 62 Oddz.Zaop.
Art.Plot.
- 29 Komp.Sam.San.
- 30 Sam.Pluton
Warszatatowy
b)
- 326 Skł.Zaop.
- 327 Skł.Zaop.
- 328 Skł.Zaop.
- 331 Piek.Pol.
- 332 Piek.Pol.
- 334 Skł.Mat.
Pędnych
- 335 Skł.Mat.
Pędnych
- 336 Skł.Mat.
Kancel.
c) Delegat Szefa
Sł.Kantyn
- 318 Komp.
Kantyn Pol.

Dca
2 Korpusu

Szef Służby
Zaop. i Tr.

Dca Oddz.
Zaop. i Tr.

Szef Służby
Zaop. i Tr.

 

15

 

Służba Mat. Korpusu
- Szef Sł. Mat. Korp.
- Szef Sł. Mat. Jedn.
Pozadywizyjnych
- Dtwo Parków Mat.
Korpusu
- 37 Park Mat.
- 40 Sekcja Transp.
Parków Mat.
- Polowy Sklep Ofic.
- Pol. Laborat. Amunic.
- 350 Komp. Mat. St.
Zaop.
- 375 Pralnia Pol.
- 377 Łaźnia Pol.
- 378 Łaźnia Pol.

Dca
2 Korpusu

Szef Służby
Mat. Korpusu

 

16

 

S.W.E.M. Korpusu
a) Szef SWEM Korp.
- 35 Komp. Warszt.
- 13 Komp. Warszt.
- 15 Komp. Warszt.
- 363 Komp. Ratown.
- Warsztat Uzbr. Korp.
b) Insp. Kontroli
Techn. Korpusu

Dca
2 Korpusu

Szef SWEM

 

17

 

Intendentura
- Szef Int. Korp.
- Szef Int. Jedn.
Pozadyw.

Dca
2 Korpusu

Szef Intend.
Korpusu

 

18

 

Zgr. Zakładów Służb
- Dtwo Zgrupowania
- Baon Wartowniczy

Dca
2 Korpusu

Dca
Zgr.Zakł.Sł.

Za wyjątkiem
żołn. łączności
których
przedstawi
Dca Wojsk
Łączności

19

 

Rezerwa Ofic. Łącz.
i Tłumaczy

Dca
2 Korpusu

Dca

 

20

 

Sekcja Bezpiecz.
Korpusu

Dca
2 Korpusu

Szef Oddz.
Inf.

 

21

 

Kierownictwo
Wsparcia Lotnictwa

Dca
2 Korpusu

Oddział
Spraw Lotn.

 

22

 

Oddz. Interpretacji
Zdjęć Lotniczych

Dca
2 Korpusu

Oddział
Spraw Lotn.

 

23

 

Dtwo 26 P.O.Z.
Dtwo 27 P.O.Z.
Dtwo 28 P.O.Z.

Dca
2 Korpusu

Dca
Dca
Dca

 

24

 

Szef Sł. Poczt Pol.
- Oddz. Poczt. Korp.
- Biuro Cenzury

Dca
2 Korpusu

Szef Służby
Poczt Pol.

 

25

 

Służba Salvage Korp.
- Szef Służby
Salvage
- 370 Skł. Ewak. Sprz.
- 371 Skł. Ewak. Sprz.
- 372 Skł. Ewak. Sprz.

Dca
2 Korpusu

Szef Służby
Salvage

 

26

 

Sekcja Pol. Prop.
i Kultury Korpusu

Ref. Prop. i Kultury
Jedn. Pozadywizyjnych

Dca
2 Korpusu

Kierownik
Sekcji Korp.

 

27

 

Sam. Ref. Dobrobytu
Żołnierza

Dca
2 Korpusu

Kierownik

 

28

 

Oddz. Meteorolog.
Korpusu

Dca
2 Korpusu

Dca

 

29

 

Biuro Rej. Grobów
Wojennych

Dca
2 Korpusu

Kierownik

 

30

 

Kmda Placu Nr. 1

Dca
2 Korpusu

Komendant

 

31

 

Oddziały spec. :
a) Oddz. Zadymiania
b) Kadra Kompanii
Ochrony Linii
Telefon.

Dca
2 Korpusu

mjr.
GRZYBOWSKI
Szef Oddz.
Inf. Korpusu

Oddziały
i jedn. wykażą
żołn. tych oddz.
w oddzielnych
listach dla
porównania z
listą Nr. 31.

32

 

12 Sąd Polowy

Dca
2 Korpusu

Szef

Oddziały
i jedn. wykażą
żołn. tych oddz.
w oddzielnych
listach dla
porównania z
listą Nr. 31.

 

2. Sposób przygotowania wniosków (list) :

 

 1. Dcy (Szefowie i Kmdci) Oddziałów i Jednostek wymienionych wyżej w rubryce pionowej 5, przygotują zbiorowe wnioski imienne o nadanie Krzyża Monte Cassino w/g następujących wytycznych:
 • na listach umieścić wszystkich żołnierzy własnego Oddziału, którzy brali udział w walkach o Monte Cassino, Piedimonte, Passo Corno, w okresie od 12 maja do 31 maja br., oraz żołnierzy rannych i poległych w okresie od 27.IV. do 11 maja,
 • we wszystkich listach zachować podział na grupy: oficerów, szeregowych i ochotniczki,
 • w każdej z tych grup zachować kolejność alfabetyczną.
 • Sporządzić następujące rodzaje list:

I.- Uprawnieni do otrzymania krzyża.
II.- Uprawnieni do otrzymania krzyża - ranni w okresie od 27.IV. - 11.V.44 włącznie.
III. - Uprawnieni do otrzymania krzyża - polegli oraz zmarli z ran odniesionych na polu bitwy w  okresie od 27.IV. do 30 maja 44.
IV.- Wykluczeni od otrzymania krzyża, z powodu dezercji w okresie bitwy tj. od 12 do 31 maja.
V.- Wykluczeni od otrzymania krzyża, z powodu pobytu w aresztach w okresie bitwy, tj. od 12 do 31 maja 1944 r.
VI.- Uznani za niegodnych otrzymania krzyża.
VII.- Czasowo wykluczeni - zaginieni.
VIII. - Czasowo wykluczeni - pozostający pod  dochodzeniem sądowym lub honorowym.

UWAGA:

 • Listy ad IV, V i VI - muszą być uzasadnione.
 • Dowódcy uprawnieni do nadania krzyża, rozpatrzą uzasadnienia i albo zatwierdzą, lub nakażą przeprowadzenie dodatkowych dochodzeń.
 • Meldunki negatywne, w odniesieniu do którejkolwiek listy obowiązują.
 • Listy dla zmarłych i rannych, przygotują oddziały i jednostki dla swoich żołnierzy. Niezależnie od tego szpitale przygotują listy żołnierzy rannych w walkach o Monte Cassino a którzy zmarli w ich szpitalach. Listy te zestawią oddziałami i prześlą do właściwego Dcy uprawnionego do nadania, celem porównania i kontroli.
 • Listy (wnioski), mają być sporządzone w/g załączonych wzorów.

 

3. Termin przedstawienia wniosków.

 Oddziały i jednostki wymienione w rubryce 5 przedstawią swoje wnioski do dnia 1. listopada br. - dowódcom uprawnionym do nadania. Wnioski do nadania przez Dowódcę Korpusu należy przedstawić do 2-go Z-cy Kwatermistrza Korpusu do dnia 1. listopada br.

4. Legitymacje.

Dowódcy uprawnieni do nadania przedstawią do dnia 10.XI.1944. ogólną sumę Krzyży M. Cassino, które będą przez nich nadane, celem przesłania odpowiedniej ilości legitymacji. Legitymacje będą numerowane centralnie w Dtwie Korpusu.

5. Nadanie krzyża, należy ogłosić w rozkazie W.J.; dla oddziałów pozadywizyjnych nadanie zostanie ogłoszone w rozkazie Korpusu. Rozkazy o nadaniu wraz z wnioskami należy przedstawić w 2-ch egzemplarzach do Dtwa Korpusu ( 2-gi Z-ca Kwatermistrza).

6.Utrata Krzyża Monte Cassino.

Prawo do noszenia Krzyża Monte Cassino traci się:

 • w wypadkach, w których ustawy przewidują utratę odznaczeń,
 • w wypadkach, gdy uprawnieni do nadawania krzyża zadecydują na podstawie uzasadnionych wniosków - odebranie Krzyża Monte Cassino.

Odebranie Krzyża Monte Cassino może mieć miejsce jeżeli żołnierz w czasie późniejszym będzie działał na szkodę 2 Korpusu.

Utratę należy ogłaszać w rozkazach dowódców uprawnionych do nadawania.

Meldunki o zarządzeniu utraty Krzyża M.Cassino,  kierować należy do Dowódcy 2 Korpusu prze 2-go Z-cę Kwatermistrza Korpusu.

 

DOWÓDCA 2 KORPUSU

(-) ANDERS

Gen.Dyw.

 

 

Załącznik do L.dz.1931/200/AG/Tj.

 

WZORY ZBIOROWYCH WNIOSKóW

O ODZNACZENIE "PAMIĄTKOWYM KRZYŻEM MONTE CASSINO"

 

Oddział - Jednostka               Mp., dnia .......... 1944.r.

  "X X"

 

WNIOSEK ZBIOROWY

na odznaczenie żołnierzy "X X" (nazwa jednostki)

"PAMIĄTKOWYM KRZYŻEM MONTE CASSINO".

 

LISTA I - UPRAWNIENI ( ZDROWI I ŻYJĄCY).

Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr.ew.

Nr.leg. Krzyża

Uwagi

1

ppor.

ARCIKOWSKI Karol

 

 

 

2

ppłk.

BRANECKI Jan

 

 

 

3

kpt.

CZOSNOWSKI Jan

 

 

 

7

strz.

ADAMCZYK Piotr

 

 

 

8

st.sierz.

BOCIENIEK Zygmunt

 

 

 

Podpis.

 

LISTA II - UPRAWNIENI (RANNI) W OKRESIE OD 27.IV do 11.V włącznie

jak Lista I - w rubryce "Uwaga" - podać datę zranienia.

 

LISTA III - UPRAWNIENI (POLEGLI i ZMARLI Z RAN).

Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Roczn. i Nr. ewid.

Data śmierci

Miejsce śmierci

Nr. legit. Krzyża

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis.

 

LISTA IV - WYKLUCZENI Z POWODU DEZERCJI (SAMOWOLNEGO ODDALENIA SIĘ)

Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. ewid.

Data i okoliczności dezercji (samowolnego oddalenia się)

Czaso-kres przebywania

na dezercji 

Decyzja uprawnionego do nadania Krzyża

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA V - WYKLUCZENI Z POWODU NAŁOŻONEJ KARY - POZBAWIENIA WOLNOŚCI.

(jak LISTA IV.)

 

LISTA VI - UZNANI ZA NIEGODNYCH ODZNACZENIA.

Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr.ewid.

Uzasadnienie 1-go przełożonego

Opinia 2-go przełożonego

Opinia 3-go przełożonego

Decyzja dcy uprawnionego do nadania Krzyża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA VII - ZAGINIENI (CZASOWO WYKLUCZENI OD OTRZYMANIA KRZYŻA M.CASSINO)

Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr.ewid.

Data i okoliczności zainięcia

Orzeczenie komisji rehabilitacyjnej po powrocie z zaginięcia

Decyzja dcy uprawnionego do nadania Krzyża

Nr. kolej. legit. Krzyża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA VIII - POZOSTAJĄCY POD DOCHODZENIEM SĄDOWYM LUB HONOROWYM

Lp.

Stopień

Nazwisko i imię

Rocznik i Nr. ewid.

Rodzaj sprawy

Wyniki dochodzeń

Decyzja uprawnionego do nadania Krzyża

Nr. kolejny legit. Krzyża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zgodność:

KWATERMISTRZ KORPUSU
SKOWROŃSKI

Płk.dypl.